Кыргыз Аудиокыргыз тилиндеги сайтына куш келипсиз!
Урматтуу окурман биздин сайттан сиз кыргыз тилиндеги жомоктор, аңгемелер, макал-лакаптар, акылмандардын ой толгоолору менен аудио жана текст форматында тааныша аласыз.
Кыскача сайттын келип чыгышы жөнундө маалымат берип кетсек.  Азыркы замандын шартына жараша, жаш ата-энелер убакыттын тардыгына же болбосо кыргыз тилин билбестигине байланыштуу, кичинекей уул-кыздарына кыргыз тилинде жомокторду же болбосо уламыштарды, макал-лакаптарды айтып бере албай жүрүшөт.
Эми сиздер биздин жеке эле жомоктун же башка чыгарманын текстин эле окубастан, аудиосун да уксаңыз болот.
Эгер, сизде кандайдыр бир сунуштар болсо бизге дароо жазып жибериңиз, ар бир катка жооп жазабыз.

КЫРГЫЗ ЭЛ ЖОМОКТОРУНУН ЭҢ ЖАКШЫ ЖЫЙНАГЫ

  1 бетте
MP3 АУДИО каталог
   

1 2
Коркок баатыр
Жомок  Коркок баатыр
Илгери Сокбай деген жигит үйдөн чыкпай, атасынын тилин укпай, даяр оокатты ичип жата берет. Эгер эигикке чыкса, желп эткен жел, кылт эткен куурай, чыңылдаган чымындын баарынан коркот. Анын коркоктугун шылдың кылып, эл аны коркок «баатыр» деп аташчу болду  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 14249 жолу окулган  Добуш берүү
Асан жана Үсөн
Жомок  Асан жана Үсөн
Өткөн заманда Асан жана Үсөн деген эки баласы бар Сулуучач аттуу аял күйөөсү өлүп, жесир калды. Мунун өтө сулуулугуна кызыгып, эми хан алмак болду. Бирок Сулуучач тийбей койду. Хан каарданып, Сулуучачтын малмүлкүн, үйжайын бүт тартып алды. Жесир аял жана жетим балдар эч немеси жок, итке минип калышты. Сулуучач кепенин түбүндө балдары менен ыйлап отурса, кандайдыр бир чаар тоок чуркап келип, көп жумуртка тууп жиберди.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 11182 жолу окулган  Добуш берүү
Сүйлөбөс кыз
Жомок  Сүйлөбөс кыз
Өткөн заманда бир хан болуп, анын акыл кошкуч мыкты вазири бар экен. Хан да, вазир да бала кербөй, көпкө чейин зарлап жүрүштү. Бир жылы хандын зайыбы эркек, вазирдин зайыбы кыз төрөдү. Бой жетип чоңойгондо, атаэнелери экөөнү үйлентүп коюшту. Хандын уулу Мээнетбек акылы тайкы, шайкелең, вазирдин кызы Акылжан акылэстүү, токтоо киши болду. Күндердүн биринде Мээнетбек ойлонуп отуруп, Акылжанды чакырып алды да:  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 10500 жолу окулган  Добуш берүү
Ач карышкыр
Жомок  Ач карышкыр
Чоң суунун боюн жеке ээлеп, ошол жерде оюна келгенин кылган, жолукканды тыткылап моокусу канган дебөт карышкыр болуптур. Ошол өзөндү ээлегенине элүү жыл болот. Бирок ошондо да тойбой, акыры ач карышкыр деген атка конуптур. Күндөрдүн биринде жортуп келатып, бул Карышкыр канаты сынган Карчыгага кезикти.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 7461 жолу окулган  Добуш берүү
Чокчолой баатыр
Жомок  Чокчолой баатыр
Илгери, илгери бир абышка кемпирдин жалгыз ую, беш улактуу эчкиси, короочу ити, бир мышыгы бар экен. Кемпир мышыгына сүт куюп берди эле, короочу дөбөт озунуп барып ичип коймок болду. Мышыктын ачуусу келип, дөбөттүн эки көзүн апчып алды. Кезүнүн жарасы ырбап кетип, дөбет акыры өлүп калды. — Иттен ажырадык. Эми уй менен эчкини ким кайтарат? — деп итинин өлгенүнө капаланды чал.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 6439 жолу окулган  Добуш берүү
Түлкү, жолборс, аюу жана карышкыр
Жомок  Түлкү, жолборс, аюу жана карышкыр
Жолборс, аюу, карышкыр, түлкү төртөе жолдош болду. Тапкандарын ортого салып оокат кылууга убадалашты. Жолдо төөгө кезигип аны да жолдош кылып алышты. Анан бөлек бир жерге келип, курсактары аябай ачты. Түлкү буларга өз оюн айтты: «Эгер макул болсо, төөнү он койго баалайлы. Азыр муну соёлу, акысына кийин ар кимибиз эки койдон, бардыгы сегиз кой берели, эки кой өзүнө эсеп болсун» деди.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ  Добуш берүү
Апенди жана бай соодагер
Аңгеме  Апенди жана бай соодагер
Апенди көчөде келатып, шаардын атактуу чоң байы үйүнүн терезесинен башын чыгарып, сырт жакты карап отурганын көрдү да, аны байкамаксан боло: Ак! Жүз дилде бер так. Бирди кем берсең — албайм!—деп өтүп кетти. Аздан кийин Апенди кайра кайтып, бай дагы эле баягы калыпта отурганын көрүп: Ак! Жүз дилде бер так.Бирди кем берсен.— албайм!— деп дагы өттү  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 6405 жолу окулган  Добуш берүү
Толубай сынчы
Жомок  Толубай сынчы
Илгери бир кан казатка аттанмакчы болуп: «Жылкыдан ким тулпар тапса,самаганын берем, эгер жанылса, көзун оем »,- деп жар чакыртат. Элден эч сынчы чыкпайт. Кандын вазирлери сынчы издеп таба алышпай тала менен келе жатышса, жардын тубундө бир чал алдына аттын куу башын коюп алып: «Сенин тулпарлыгынды ким билет,менин сынчылыгымды ким билет?» - деп күңгүрөнүп ыйлап олтурат  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 9399 жолу окулган  Добуш берүү
Ырыс алды — ынтымак
Жомок  Ырыс алды — ынтымак
Качандыр акылман карыя болуп, анын тогуз уулу бар экен. Бирок балдары атасы айткан акылды укпайт, ар кимиси өз бетинче жүрөт, ага сырт кишилердин баары күлөт. Чоңу кичинесин сабайт, киченеси чоңуна акырая карайт. Бирдиги жок тогуз баланы бөлөк кишилер уруп кетет, атасы балдарынын кылыгы жөнүндө терең ойго түшөт. Эч айла болбогон соң, чал өзү тоого барды да, үйүнө чоң тутам тобулгуну көтөрүп келип, балдарын чогултуп алды:  Толук тексти
Жанры: Өспүрүмдөргө Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (1) добушка ээ, 15647 жолу окулган  Добуш берүү
Абышка менен дөө
Жомок  Абышка менен дөө
Илгери кедей абышка ар кимдин ишин иштеп, эптеп оокат өткөрчү экөн. Бир күнү жолдон жумуртка таап алды. Андан ары барса дөө жолукту. Абышка деөдөн аябай коркуп, бирок ошол замат амал ойлоп:
— Эң сонун болду, сени таап кел деп, кудай мага тапшырды эле, издеп жүрүп чарчадым, — деди.
— Кудай мени эмне кылат экен, биле алдыңбы? — деп сурады дөе, шаштысы кетип.
Абышка дөөнүн коркконун сезип:
— Кудай өзүнө алтын сарай салдырат экен. Ошонун ылайыктуу устуну жок болуп жатат. Ага сен ылайыктуу экенсиң, ылдам жүр, кечигип калдык, — деди.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Бар
Кайсы тилде: Кыргызча Аудио файлдын форматы: mp3
Аудио файлдын үнү: Аялдын Аудио файлдын өлчөмү: 2,6 MБайт
 угуп көрсөңүз болот же болбосо толук версиясын акысыз жүктөп алсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 5678 жолу окулган  Добуш берүү
Алтын куш
Жомок  Алтын куш
Кайдадыр бир кедей абышка болуп, анын жалгыз уулу жана жалгыз түп алмасы бар экен. Ал алманын эн, башына жалгыз кызыл алма мөмөлөп, ар жылы бышкан сайын абышка ошону жеп, жашарып турчу. Кийин эрте күздө жакшы быша элек алмасын белгисиз бөлөк бир нерсе жеп кетет. Андан кийинки жылы чалдын өзү кайтарып жүрүп, бир күнү уктап калып, дагы жедирип жиберет: үчүнчү жылы кемпирине кайтартат. Кемпири түн ортосуна чейин карап жатып, таңга маал уктап калып, алманы дагы жедирди.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Бар
Кайсы тилде: Кыргызча Аудио файлдын форматы: mp3
Аудио файлдын үнү: Аялдын Аудио файлдын өлчөмү: 9 Байт
 угуп көрсөңүз болот же болбосо толук версиясын акысыз жүктөп алсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 6601 жолу окулган  Добуш берүү
Апенди менен хан
Жомок  Апенди менен хан
Бир күнү хан кийикке чыкканда, Апендини кошо жолдош кылмак болуп:
— Оо, Апендим, бүгүн биз менен бирге кийикке жүр,— деди эле, Апенди илгирбей макул болду. Бирок аны эң эле кашаң жана арык атка мингизип коюшту. Узак убакка кийик уулап, кечке жуук үйдү карай кайткан кезде, жаан шатыратып тегүп жиберди. Беркилердин баарынын аты тың жана жакшы аттар болгондуктан, чапкан бойдон шаарга кирип кетишти. Апенди өз атын камчысы менен канчалык чаап, буту менен канчалык теминсе да, эшейип баспай койду.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Бар
Кайсы тилде: Кыргызча Аудио файлдын форматы: mp3
Аудио файлдын үнү: Аялдын Аудио файлдын өлчөмү: 8,81 MБайт
 угуп көрсөңүз болот же болбосо толук версиясын акысыз жүктөп алсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 7419 жолу окулган  Добуш берүү
Өнөрү бар мышык
Жомок  Өнөрү бар мышык
Өткөн заманда Сулайман аттуу бай адам жашап, анын жападан жалгыз уулу болуптур. Атасы уулуна кеп акыл айтып, кеңеш берсе, уулу кулак какпайт. Акыры бул чоңоюп жеткенден кийин, атасы атайлап чакырып, минтип айтты:
— Балам, мен карыдым, өлерүме аз калды. Сенин жалгыз жүргенүң болбойт. Өз көзүм керүп өтсүн: элжуртту аралап, жакшысын тандап жүрүп, бир колукту тап. Бирок  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Бар
Кайсы тилде: Кыргызча Аудио файлдын форматы: mp3
Аудио файлдын үнү: Аялдын Аудио файлдын өлчөмү: 18,5 MБайт
 угуп көрсөңүз болот же болбосо толук версиясын акысыз жүктөп алсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 5950 жолу окулган  Добуш берүү
Эки дос
Жомок  Эки дос
Өткөн заманда бир кедейдин катыны токойдон чырпык терип жүргөн жеринде толготуп, жаш теректин түбүнө келип эркек төрөйт. Анан баланы этегине ороп, чырпыгын аркасына көтөрүп үйүне келет. Жалгыз эчкисин союп той берип, атын Чынарбай коюшат.
Чынарбай буту баскандан тартып эле, ар күнү баягы жаш теректин түбүне келип ойноп жүрчү экен. Бала чоңойгон сайын терек да күнүгө бир кулачтан узарып баратканын көрүп жүрдү. Ал ошентип, женөкөй терек эмес, абдан чоң чынар терек боло калганына айланадагы элдин баары таңданышты. Тегерегине киши коюп, күнүтүнү кайтарышып, бирок теректин сырын эч ким биле алган жок.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Бар
Кайсы тилде: Кыргызча Аудио файлдын форматы: mp3
Аудио файлдын үнү: Аялдын Аудио файлдын өлчөмү: 22,7 MБайт
 угуп көрсөңүз болот же болбосо толук версиясын акысыз жүктөп алсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 9038 жолу окулган  Добуш берүү
Кара таштардын сыры
Жомок  Кара таштардын сыры
Өткөн заманда, Ала тоонун боорунда көзгө атар мергенчи жашаптыр. Анын бараң мылтыгы, зайыбы, Чырак аттуу жалгыз баласынан бөлөк эч нерсеси жок экен. Кийиктин этин жеп, терисин кийимкечек, тешөнчү кылып жан багышчу.
Акыры мергенчи катуу ооруп, төшөккө жатып калды. Баягыдай кийиктин эти жок, эптеп жан багууга туура келди. Кичинекей Чырак атасынын бараң мылтыгы менен кекилик, чил, кыргоол атып келчү болду.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 4845 жолу окулган  Добуш берүү
Алтын шакек
Жомок  Алтын шакек
Өткөн заманда, уккан уламышта, карылыгы жеткен кемпирчал тердик бетиндей жерге таруу сээп, чоң суунун боюнда жашаган экен. Алардын Акжүрөк аттуу жалгыз баласы болуптур. Күндөр өтүп, жылдар жылып, Акжүрөктүн атасынын күнү бүтүп, суусу түгөнүп дүйнөдөн етөт. Атасы таруу сатып жыйнаган тогуз дилдеси бар экен. Күндөрдүн биринде энеси Акжүректү чакырып:
— Уулум, атаңдан тогуз дилде калган, ошонун үчөен алып базарга барып эгинтигин сатып кел,— деди. Акжүрөк үч дилдени белине түйдү да, жөнөп кетти.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 6118 жолу окулган  Добуш берүү
Кулдун уулу жана Зымырык куш
Жомок  Кулдун уулу жана Зымырык куш
Өткөн заманда бир хандын Зымырык кушу бар экен. Зымырык куш дүйнө жүзүндө эмне болуп жатканын күн сайын эртең менен айтып турчу. Күндөрдүн биринде Зымырык куш дайынсыз жоголуп кетти. Хан аябай капаланып, жигиттерин туштушка чаптырып, эч таитыра албаган соң; элин бүт жыйып:
— Кимде ким Зымырык кушту тапса, мен ага хандыгымдын жарымын берем,— деп издөөчү кишилердин ар бирине арыбас аргымак, жоорубас жорго мингизди. Бул кабарды кулдун баласы Бекжал да угуп, колуна таяк алып, мылтыгын жонуна асып, Зьшырык кушту издеп жөө жөнөдү.  Толук тексти
Жанры: Өспүрүмдөргө Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 4608 жолу окулган  Добуш берүү
Булардын кайсынысы чоң
Жомок  Булардын кайсынысы чоң
Алабаш деген чалдын жалгыз карала өгүзү болуптур. Өгүздү дайыма езү бакчу. Күндөрдүн биринде Алабаш узак жолго камынып, улуу баласына: — Сен өгүзгө убактысы менен жемчөп бергин дептир.
Кичүү баласына: — А сен убактысы менен жетелеп барып сугарып тургун,— дейт да, өзү жүрүп кетет.
Алабаштын улуу баласы өгүздүн оозун тындырбай чөп берип турду. Арадан бир жума еттү. Сегизинчи күнү өгүз такыр чөп жебей калды.
— Буга эмне болду?.. Ылаңдап калдыбы? Сен бирдеме билчү белең? — деп сурады агасы инисинен.  Толук тексти
Жанры: Өспүрүмдөргө Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 3918 жолу окулган  Добуш берүү
Кемпирдин жети баласы
Жомок  Кемпирдин жети баласы
Өткөн заманда бечара кемпирдин жети уулу болгон экен. Жети баласынын ар биринин өзүнчө өнерү бар. Күндөрдүн биринде энеси кимисинин енөрү күчтүү экенин сурап калды. Балдарынын ар бири өз өнөрүн кезек меыен айта баштады. Эң улуу баласы: — Мен алпкаракуш асманда торгойдой болуп, көзге араң көрүнсө да атып түшүрөм,— деди.  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 5301 жолу окулган  Добуш берүү
Алтын шакек
Жомок  Алтын шакек
Өткөн заманда, уккан уламышта, карылыгы жеткен кемпирчал тердик бетиндей жерге таруу сээп, чоң суунун боюнда жашаган экен. Алардын Акжүрөк аттуу жалгыз баласы болуптур. Күндөр өтүп, жылдар жылып, Акжүрөктүн атасынын күнү бүтүп, суусу түгөнүп дүйнөдөн етөт. Атасы таруу сатып жыйнаган тогуз дилдеси бар экен  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ  Добуш берүү
Асыл таш
Жомок  Асыл таш
Качандыр мындан нечен кылым мурун кыргыздын улуу тоосунун эки капчыгайын бүт ээлеген эки бай болуптур. Ал эки бай жанаша жашап, ошол эки капчыгайга толгон малы бар экен. Байлар биринбири жакшы көргөн жок; ушунун малын мен ээлеп калсам деп, экөе тен. өз ичинен ойлоп жүрдү  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 5105 жолу окулган  Добуш берүү
Аксанатай менен Карасанатай
Жомок  Аксанатай менен Карасанатай
Аксанатай менен Карасанатай жолдош болуп жолоо чу жүрүштү. Квп күн өткөндөн кийин азыктары түгөнуп, курсагы ачты. Карасанатай Аксанатайга: — Азыгыбыз түгөндү. Ачка өлбөйлү. Сен атьвдды сойгун, ал түгөнгэндө мен соём,— деди. Аксанатай макул болуп, атын сойду. Арадан бир топ күн өтүп, оокаттары дагы түгөндү  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 4993 жолу окулган  Добуш берүү
Алдаркөсөөнүн аңгемеси
Аңгеме  Алдаркөсөөнүн аңгемеси
Эзелки заманда, эртеги кабарда, Жаныбек деген хандын тушунда, жерге батпас, бекер жатпас бир бала чыкты. Баланын аты — Чагатай. Ал жаш кезинен эле шум бала болуп, сезгө чебер, зөөкүрдүгү жок, колу кармоок, оозу шок өстү. Жүрүп кетсе, жел жетпеген күлүктүгү бар, айтыша келсе, сөзгө жеңдирбеген чечендиги бар, сыйкырчыдай алдаган шумдугу бар. Мүнөзү жумшак, бал тили жанды кубантып, сөзгө жубантып, айтып ынантып, амалын камдайт, алдыартына түшүп ар кимди алдайт, алган буюмун өлсө да танбайт  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 6004 жолу окулган  Добуш берүү
Тырнактай чал
Жомок  Тырнактай чал
Байыркы заманда беш эчкиси, жалгыз кара кашка текеси бар кемпирчал болуптур. Чал жандын кичинеси болгондуктан, эч кимге алы жетчү эмес. Ал ар дайым кашка текесин токунуп, минип, эл ичинде эмне кеп бар экенин байкап кайтчу. Кемпири экөө элден алыскы дарыянын боюнда камыштан калоочу бар жаман үйдү.мекен кылып, жанын багышчу  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 4650 жолу окулган  Добуш берүү
Жээренче чечен
Жомок  Жээренче чечен
Мурунку өткөн заманда өзү чечен, сөзү бекем Жээренче аттуу киши болду. Анын Төлемырза делчү уулу бар экен. «Өмүрүндө чын айтпаган калпычы бала» деп уулу жөнүндө элдин айткан сөзүн Жээренче күн сайын угуп жүрдү. Бир күнү уулун сынамак үчүн, караңгы түндө ээрчитип келатып атасы  Толук тексти
Жанры: Балдарга Аудио файлы: Жок
Кайсы тилде: Кыргызча
  акысыз заказ кылсаңыз болот
Добуштары: Болгону (0) добушка ээ, 6866 жолу окулган  Добуш берүү
1 2

Сайттын жаңылыктары

 
Жаңылык. Аудио каталогго жомоктор жана аңгемелер кошулду
Публикация болгон дата: 04.19.2010

Аудио каталог баракчасындагы каталогго балдар жана кыздар үчүн кыргыз тилиндеги эң кызыктуу 28 жомок жана 2 аңгеме кошулду. Толук тексти

Толук тексти...  Комментарийлер (0)